Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Dược Hậu Giang
18/06/2014

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (MCK: DHG) theo Công văn số 034/BC-DHG ngày 13/6/2014. Theo đó, DHG đã phát hành 21.787.901 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(UBCKNN)

Các tin khác