Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam ra công chúng cho Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
09/06/2014

  

  Ngày 6/6/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 43/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam ra công chúng cho Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

    Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam được Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung như sau:

    Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 1.200.000 cổ phiếu;

    Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 12.000.000.000 (Mười hai tỷ) đồng.

    Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

  Vốn sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam: 12.000.000.000 (Mười hai tỷ) đồng.

    Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác