Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
24/12/2013

  

  Ngày 23/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 75/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Cổ phiếu CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung như sau:

  Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 7.560.100 cổ phiếu;

  Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 75.601.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm linh một triệu) đồng.

  Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng.

Vốn chủ sở hữu của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế tại CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế: 75.601.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm linh một triệu) đồng.

  Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác