Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CtyCP Sợi Thế Kỷ
12/11/2013

  

  Ngày 11/11/2013, UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo kết quả giao dịch số 325-13/CV-TK ngày 8/11/2013 của CtyCP Sợi Thế Kỷ. Theo đó, CtyCP Sợi Thế Kỷ đã thực hiện mua lại 7.328 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến mua lại.

(UBCKNN)

Các tin khác