Skip to content
ssc.gov.vn
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu của CtyCP CNG Việt Nam
29/10/2013

  Ngày 18/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

(UBCKNN)

Các tin khác