Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu CtyCP Thủy điện Srok Phu Mieng Idico ra công chúng cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên
28/10/2013

   Ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận số 56/GCN-UBCK cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên chào bán cổ phiếu CtyCP Thủy điện Srok Phu Mieng Idico ra công chúng.

  Cổ phiếu CtyCP Thủy điện Srok Phu Mieng Idico được Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông,

  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

  - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 10.517.603 cổ phiếu;

  - Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 105.176.030.000 đồng;

  - Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

  CtyCP Thủy điện Srok Phu Mieng Idico có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó vốn sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên tại CtyCP Thủy điện Srok Phu Mieng Idico là 334.676.030.000 đồng.

  Giấy Chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác