Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP May Hữu Nghị
14/10/2013

Ngày 4/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP May Hữu Nghị theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 07/HN ngày 6/5/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 21/4/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05.2013/NQHĐQT ngày 30/9/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác