Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON
04/10/2013

Ngày 1/10/2013, UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Báo cáo kết quả chào bán ngày 30/9/2013) của CtyCP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON. Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành thành công 23.192.790 cổ phiếu (chiếm 99,99% tổng số cổ phần được phép phát hành).

(UBCKNN)

Các tin khác