Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Đầu tư Năm Bảy Bảy
01/10/2013

Ngày 19/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Đầu tư Năm Bảy Bảy theo Giấy chứng nhận chào bán số 13/GCN-UBCK ngày 22/5/2013. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CtyCP Đầu tư Năm Bảy Bảy phát hành thành công là 17.860.600 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác