Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Container Việt Nam
25/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 02/BCKQPH ngày 17/01/2022 của Công ty cổ phần Container Việt Nam (Mã cổ phiếu: VSC – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 55.122.798 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 219/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 04/10/2021 và Quyết định số 925/QĐ-UBCK ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

UBCKNN

Các tin khác