Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CC4 ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP
22/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (mã CK: CC4 – Upcom) của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HAN) theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn số 1010/TCT-BC ngày 16/09/2020. Theo báo cáo, HAN đã chào bán thành công 4.137.500 cổ phiếu CC4.

UBCKNN

Các tin khác