Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai
16/12/2013

   Ngày 11/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBCK chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/UBCK-GCN ngày 13/9/2013 được phép gia hạn đến hết ngày 10/1/2014 cho CtyCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai. Trong thời gian gia hạn, Công ty phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác