Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đường Biên Hòa
13/12/2013

  Ngày 28/11/2013 UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 372/BC-BHS ngày 26/11/2013 của CTCP Đường Biên Hòa. Theo báo cáo, công ty đã chào bán thành công 31.497.459 cổ phiếu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 42/GCN-UBCK ngày 9/9/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác