Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại Á ra công chúng của Tổng Công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH
06/12/2013

      

  Ngày 4/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 71/GCN-UBCK đăng ký chào bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại Á ra công chúng cho Tổng Công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH theo các nội dung như sau:

  Tổng số lượng cổ phiếu chào bán 79.793.367 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng;

  Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 797.933.670.000 đồng (Bảy trăm chín mươi bảy tỷ chín trăm ba mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

  Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

       Vốn chủ sở hữu và được ủy quyền của Tổng Công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH tại Ngân hàng TMCP Đại Á: 797.933.670.000 đồng.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác