Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không
28/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 19/2020/BC-HĐQT ngày 24/12/2020 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không đã chào bán thành công là 20.000.000 cổ phiếu (tương ứng 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác