Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
21/05/2014

Ngày 20/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 29/14/TBHĐQT-TN ngày 16/5/2014 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam. CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2014/NQHĐQT-TN ngày 15/5/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác