Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484
21/05/2014

      Ngày 21/5/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 39/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 chào bán 500.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, trong đó: 170.700 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 55.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; 274.300 cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

       Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 có vốn điều lệ 11 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại số 152 Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác