Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon
20/05/2014

      Ngày 19/5/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 38/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon chào bán 14.200.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, trong đó: 13.400.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 800.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 142.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ đồng). Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

       Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon có vốn điều lệ 268 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại Cụm Công nghiệp Thi Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác