Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC
18/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 02/HVC/BC/2021 ngày 10/03/2021 của CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (mã cổ phiếu: HVH, niêm yết tại Sở giao dich chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 15.000.000 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 359/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 (100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác