Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn ASG
09/04/2020

Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 53/2020/ASG ngày 06/4/2020 của CTCP Tập đoàn ASG. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Tập đoàn ASG đã chào bán thành công là 7.244.987 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác