Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo chào bán cổ phiếu CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh ra công chúng của Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP
25/03/2020

Ngày 20/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo chào bán cổ phiếu CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh ra công chúng ngày 19/03/2020 của Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP. Theo báo cáo, Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP đã chào bán thành công 2.367.040 cổ phiếu CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (100% số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác