Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Việt Á
30/06/2020

Ngày 23/06/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Việt Á. Theo báo cáo kết quả chào bán số 149B/2020/BC-VAB ngày 20/06/2020, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành thành công là 97.364.520 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác