Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần SCI
23/04/2020

Ngày 21/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 36/2020/SCI-TCKT ngày 20/4/2020 của Công ty cổ phần SCI.

UBCKNN

Các tin khác