Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
25/11/2021

Ngày 17/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư HVA (Mã CK: HVA tại Upcom) theo Giấy đăng ký chào bán số 1110/2021/GĐK-HVA ngày 11/10/2021. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3006/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30/6/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0809/2021/NQ-HĐQT/HVA ngày 08/9/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác