Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
04/02/2021

Ngày 28/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/BCKQPH-L18 ngày 28/01/2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã CK/công ty: L18), theo đó, Công ty đã chào bán 15.128.520 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 65,81% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác