Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
05/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 303/2021/KPF/BC ngày 30/03/2021 của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ( mã cổ phiếu: KPF, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 39.951.037 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 438/GCN-UBCK ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 1.801.745 cổ phiếu;

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 36.035.792 cổ phiếu;

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ: 2.113.500 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác