Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va
31/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán số 80/2021-CV- NVLG ngày 26/03/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu: NVL, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Công ty đã thực hiện phân phối 77.569.358 cổ phiếu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 350/GCN-UBCK ngày 31/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác