Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cấp nước Đồng Nai
08/04/2021

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 248/BC-CN ngày 5/4/2021 của CTCP Cấp nước Đồng Nai (mã chứng khoán: DNW tại UPCoM). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Cấp nước Đồng Nai đã chào bán thành công là 20.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác