Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại
19/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo báo cáo kết quả số 28/BC-VXT ngày 15/03/2021 và 27/BC-VXT ngày 15/03/2021 của CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (Mã chứng khoán: VXT tại Upcom). Theo báo cáo, Công ty đã phát hành thành công 1.175.2000 cổ phiếu ra công chúng và 74.400 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

UBCKNN

Các tin khác