Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
22/05/2014

  Ngày 19/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 12/CNPM ngày 14/5/2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được phát hành thành công là 2.700.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác