Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Điện Gia Lai
13/05/2014

  Ngày 7/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 9/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 5/11/2013) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 177/2014/CV-GEC ngày 21/4/2014 của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác