Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Sông Đà 1.01
12/05/2014

Ngày 8/5/2014, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Sông Đà 1.01 theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 25/3/2014, Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 29 TB/CK ngày 29/4/2014. Theo đó, Công ty thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo phương án như sau:

Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến bán: 291.300 cổ phiếu;

Thời gian dự kiến giao dịch: 2/6/2014 - 2/7/2014;

Phương thức giao dịch: giao dịch thoả thuận và khớp lệnh;

Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường;

Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

(UBCKNN)

Các tin khác