Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang
16/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán số 04/CV-CKG-2021 ngày 12/04/2021 của CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (mã cổ phiếu CKG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 30.000.000 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 357/GCN-UBCK ngày 31/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác