Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Gang thép Hà Nội
18/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Gang thép Hà Nội (Mã Chứng khoán: HSV – Upcom) theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 04/BC/GTHN ngày 14/10/2021. Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu HSV đã chào bán thành công là 5.000.000 cổ phiếu (tương ứng 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác