Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cảng Quảng Ninh
28/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 03/2020/BC-HĐQT ngày 24/12/2020 của CTCP Cảng Quảng Ninh (Mã chứng khoán: CQN – Upcom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CQN đã chào bán thành công là 25.000.000 cổ phiếu (tương ứng 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác