Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên
23/05/2014

Ngày 22/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 158/2014/TBGD ngày 29/4/2014 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên. Công ty thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 05/2014/NQ-HĐQT ngày 29/4/2014. Cụ thể:

Số cổ phiếu đăng ký bán: mức tối đa là 2.250.930 cổ phiếu và tối thiểu là 1.500.000 cổ phiếu;

Giá bán dự kiến/Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm bán, nhưng không thấp hơn 8.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên tắc xác định giá theo quy định hiện hành của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh;

Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 15/5/2014 đến ngày 15/6/2014;

Phương thức giao dịch: Thực hiện theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;

Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.

(UBCKNN)

Các tin khác