Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
11/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 12727/NHNo-TTV ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Theo Báo cáo, Agribank đã phân phối 1.769.146 trái phiếu (mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác