Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
30/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 159/2021/DNP-BC ngày 30/12/2021 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (Công ty/HNX: DNP). Theo đó, DNP đã bán 9.755.420 cổ phiếu ra công chúng (chiếm 89,4% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác