Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP May Đáp Cầu
21/05/2014

Ngày 19/5/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP May Đáp Cầu (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2300102398 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 16/1/2005, thay đổi lần thứ 03 ngày 8/3/2011) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014 số 30 ngày 9/5/2014. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP May Đáp Cầu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ/ĐC ngày 20/4/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/ĐC-HĐQT ngày 19/5/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác