Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ
21/05/2014

Ngày 20/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1800632306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 23/6/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 11/1/2014) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 54/2014/BC.HĐQT ngày 6/5/2014 của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 47/2014/NQ.ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/2014/NQ-HĐQT ngày 26/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác