Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
06/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 149/BCPH-THP ngày 24/7/2020 của CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Mã chứng khoán: THP – Upcom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước phát hành thành công là 14.407.190 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác