Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Nhựa Đồng Nai
20/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 18/BC-DNP ngày 19/11/2020 của CTCP Nhựa Đồng Nai (Công ty/DNP). Theo đó, Công ty đã chào bán 9.145.958 cổ phiếu ra công chúng (đạt tỷ lệ 91,5% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác