Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long
14/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 1009/2020/CV-TLD ngày 10/09/2020 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (mã CK: TLD, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Công ty đã thực hiện phân phối 19.334.289 cổ phiếu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 101/GCN-UBCK ngày 28/05/2020 (99,72% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán), trong đó:

Chào bán cổ phiếu ra công chúng: 9.359.894 cổ phiếu

Chào bán riêng lẻ: 10.000.000 cổ phiếu

UBCKNN

Các tin khác