Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn
12/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 64/BC-TNOM ngày 30/3/2021 của CTCP Trà Nóc – Ô Môn. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn đã chào bán thành công là 2.659.350 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác