Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cấp nước Đồng Nai
08/04/2021

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 248/BC-CN ngày 5/4/2021 của CTCP Cấp nước Đồng Nai (mã chứng khoán: DNW tại UPCoM). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Cấp nước Đồng Nai đã chào bán thành công là 20.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác