Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
27/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 1686/2020/BC-SeABank ngày 22/10/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu SeaBank đã phát hành thành công là 140.734.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác