Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
30/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 theo Báo cáo kết quả số 15846A/2020/LienVietPostBank ngày 24/12/2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Theo báo cáo, số lượng trái phiếu LPB đã chào bán thành công trong Đợt 2 là 70.113 trái phiếu, bao gồm 43.572 trái phiếu LPB7Y202002 và 26.541 trái phiếu LPB10Y202005.

UBCKNN

Các tin khác