Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC
29/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả ngày 21/12/2020 của CTCP Đầu tưu và Xây dựng Bình Dương ACC (mã CK: ACC- niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 20.000.000 cổ phiếu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 255/GCN-UBCK ngày 02/11/2020 (đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác