Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
29/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng theo báo cáo số 759/2020/BC-CII ngày 28/12/2020 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII- niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 5.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác