Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
30/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 508/2021/TPS-CV đề ngày 23/7/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong chào bán thành công là 100.000.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán.

UBCKNN

Các tin khác